Her er de Tolv Trin tilpasset til anonyme overspisere:

 1. Vi indrømmede, at vi var magtesløse over for mad, og at vi ikke kunne klare vort eget liv.
 2. Vi kom til den erkendelse, at en magt større end os selv, kunne give os vor sunde fornuft tilbage.
 3. Vi besluttede at lægge vor vilje og vort liv over til Gud, sådan som vi opfattede ham.
 4. Vi foretog en grundig og uforfærdet moralsk selvransagelse.
 5. Vi indrømmede over for Gud, for os selv og for et andet menneske, nøjagtig hvordan det forholdt sig med vore fejl.
 6. Vi var helt indstillede på at lade Gud fjerne alle disse karakterbrist.
 7. Vi bad ham ydmygt fjerne alle vore fejl.
 8. Vi lavede en liste over de mennesker, vi havde gjort fortræd, og vi var villige til at gøre det godt igen.
 9. Vi gik direkte til disse mennesker og gjorde det godt igen, såfremt vi ikke derved ville såre dem eller andre.
 10. Vi fortsatte vor selvransagelse, og når vi havde fejlet, indrømmede vi det straks.
 11. Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vor bevidste kontakt med Gud, sådan som vi opfattede Ham. Idet vi alene bad om at få at vide, hvad der var Hans mening med os, og om at få styrke til at udføre den.
 12. Når vi som en følge af disse trin havde haft en åndelig opvågnen, forsøgte vi at bringe dette budskab videre til andre tvangsoverspisere og at praktisere disse principper i alt, hvad vi foretog os.

 

 

De 12 traditioner i OA

 1. Vores fælles velfærd bør komme først, personlig helbredelse afhænger af OA som helhed.
 2. Når det drejer sig om gruppens anliggender, er der kun en autoritet, en kærlig Gud, sådan som Han udtrykker sig i vores gruppesamvittighed. Vore ledere er kun betroede tjenere, de bestemmer ikke.
 3. Den eneste betingelse for medlemskab af OA er et ønske om at holde op med at misbruge mad.
 4. Hver gruppe bør være selvstyrende undtagen i sager, der angår andre grupper eller OA som helhed.
 5. Hver gruppe har kun et formål, at bringe dette budskab til den madmisbruger, som stadig lider.
 6. En OA-gruppe bør aldrig yde økonomisk støtte eller låne OA-navnet ud til noget beslægtet formål eller noget fremmed foretagende, for at penge-, ejendoms- og prestigespørgsmål ikke skal aflede os fra vores primære formål.
 7. Hver OA-gruppe bør klare sig selv økonomisk og afslå bidrag udefra.
 8. OA bør altid forblive ikke-professionel, men vores servicecentre kan ansætte  specialuddannede folk.
 9. OA som sådan bør aldrig organiseres, men vi kan nedsætte arbejdsudvalg og komiteer, der er direkte ansvarlige over for dem, de tjener.
 10. OA tager ikke stilling til spørgsmål uden for OA. Vort navn bør derfor aldrig drages ind i offentlig debat.
 11. Vores politik med hensyn til udbredelse af kendskabet til OA er baseret på tiltrækning frem for agitation. Når det gælder presse, radio, film, og TV bør personlig anonymitet altid bevares.
 12. Anonymitet er det åndelige grundlag for alle vores traditioner, der til stadighed minder os om at princippet går forud for personen.